Evidencija:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Popis dugotrajne imovine
 • Obračun PDV-a
 • Obrazac komorskog doprinosa
 • Obrazac turističkoj zajednici
 • Obrazac spomeničke rente
 • Pregled primitaka i izdataka
 • Izrada godišnjeg završnog obračuna

Obračun plaće:

 • Izrada obračunskih lista i rekapitulacije
 • Obračun plaćanja po ugovoru o djelu ili autorskom honoraru
 • Virmani za poreze i doprinose
 • Izrada JOPPD obrasca
 • Pregled primitaka i izdataka
 • Izrada godišnjeg završnog obračuna

Izvještaje PDV-a i JOPPD-a dostavljamo poreznim uredima putem e-Porezne, kontaktiramo sa referentom i izlistavamo zbirne kartice obveza prema poreznoj upravi. Vršimo prijavu i odjavu radnika putem e-Mirovinskog.

Paušalni obrt

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstava.
Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, i fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, a koja ispunjava sve ove uvjete može prijeći na paušalno oporezivnaje poreza na dohodak:

 • ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000,00 kn
 • nije obveznik PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona

Ragraf vodi cjelokupnu dokumentaciju vezano uz paušalno oporezivanje:

 • evidencija o prometu
 • izrada naloga za plaćanje mjesečnih obveza
 • izrada svih vrsta izvješća paušalnog oporezivanja samostalnih djelatnosti